REGULAMINN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EGATO.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.egato.pl.

  

Sprzedającym jest „SALES CRAFT” Paweł Kowalcze, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.egato.pl , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5521646084, Regon: 122559780 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Siedziba firmy mieści się pod adresem: Łętownia 465, kod pocztowy 34-242.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

          Pod numerem telefonu:

 

Tel. komórkowy: 665936926, 518 708 250

          Korzystając z adresu poczty elektronicznej: detal@egato.pl , pawelk188@gmail.com

Numer konta:

nr. konta: 48 87990001 0007 0093 5227 0002

“Sales Craft ”

Łętownia 465,

34-242 Łętownia

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

 1.       Sklep internetowy www.egato.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1.       Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.egato.pl są fabrycznie nowe, odpowiednio zapakowane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 

§ 2 DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 1.       Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym W przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 2.       Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Sprzedający może zaoferować inny towar odpowiadający specyfikacji niedostępnego towaru, uwzględniając preferencje Kupującego, w każdym przypadku jednak po uprzednim kontakcie z Klientem drogą telefoniczną lub, mailową.
 3.       Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 4.       Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 5.       Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6.       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną oraz mailową).
 7.       Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.egato.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 8.       Strona – Usługodawca i Klient.
 9.       Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.egato.pl.
 10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

  

§ 3 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.egato.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Wyjątek stanowią oferty promocyjne zawierające w tytule zwrot ,,przesyłka gratis”.

 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię i nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy w ciągu 14 dni, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT, faktura VAT korygująca i formularz. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawodo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
 10. Brak wpłaty w terminie 7 dni, w przypadku wyboru opcji płatności przelew na rachunek bankowy skutkuje wstrzymaniem wykonania zamówienia. Usługodawca skontaktuje się z Kupującym celem wyjaśnienia i finalizacji transakcji.

  

 

§ 4 KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z cennikiem dostaw sklepu internetowego, który uwzględnia zarówno koszt wysyłki dostawcy jak i koszt pakowania towaru oraz niezbędnych do tego materiałów. Zgodnie z regulaminem nie uwzględniamy roszczeń, co do różnicy w kwocie wysyłki między ceną dostawcy (Poczta Polska, Firma kurierska) a ceną ostateczną wysyłki sklepu internetowego poszerzoną o koszty wymienione na początku punktu niniejszego.
 3. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Zakupiony towar zostaje wysłany w ciągu 1-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on również zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, PayPal, PayU do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Szybka dostawa w ciągu 24h może być zrealizowana po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową lub telefoniczną ze sprzedającym.
 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w ofercie. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 7. Kupujący zostaje poinformowany o kosztach przesyłki w formularzu zamówienia.
 8. W promocji „wysyłka gratis” towar zostaje wysłany przesyłką tylko w takiej formie jak zostało to wskazane w cenniku dostaw danej oferty.
 9. Z uwagi na gabaryty przesyłki, przy zakupie większej ilości przedmiotów transport zarówno na terenie kraju jak i poza granicami jest ustalany indywidualnie z Kupującym.

  

 

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura VAT).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, PayU lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru, płatność następuje w formie gotówkowej, pod warunkiem iż wcześniej klient nie wykonał zapłaty przelewem.

  

 

§ 6 ODBIÓR TOWARU

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, okradzenia bądź zaginięciaprzesyłki w transporcie.

  

 

§ 7 PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów).Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

  

 

§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi odpowiednio:

 

- 12 miesięcy w przypadku materiału wierzchniego – ekoskóra i szycie produktu

- 6 miesięcy w przypadku materiałów wypełnieniowych

 

 1. Gwarancja uwzględniana jest po indywidualnym rozpatrzeniu przez Sprzedającego w terminie 14 dni, wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego i dowodu sprzedaży.
 2. Gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową należy poinformować Usługodawcę o zaistniałym problemie celem ustalenia terminu odbioru produktu przez wysłanego kuriera na koszt Sprzedającego. Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odpowiednio opakować oraz przekazać kurierowi.
 5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

  

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

  

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2.       Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4.       Data opublikowania regulaminu 24.11.2014r.